chung tu van tai duong bien

Một số chứng từ vận tải sử dụng trong giao nhận hàng hóa đường biển

Một số chứng từ vận tải sử dụng trong giao nhận hàng hóa đường biển Tổng hợp các loại chứng từ có liên quan đến vận tải đường biển, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Chứng từ vận tải đường biển bắt buộc phải có cho một lô hàng cần thiết […]