Tờ khai hải quan bị phân vào luồng đỏ trên hệ thống VNACCS/VCIS, thủ tục hải quan tiếp theo sẽ là gì ?

Tờ khai hải quan bị phân vào luồng đỏ trên hệ thống VNACCS/VCIS, thủ tục hải quan tiếp theo là gì ?

Căn cứ khoản 1, 3, 4 Điều 29 của Nghị định 08/2015/NĐ-CPngày 21/1/2015 quy định về việc kiểm tra thực tế hàng hóa:

1. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa. Kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan.
3. Mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa: Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện cho đến khi đủ cơ sở xác định tính hợp pháp, phù hợp của toàn bộ lô hàng với hồ sơ hải quan.
Công chức hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và căn cứ thông tin liên quan đến hàng hóa tại thời điểm kiểm tra; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra đối với phần hàng hóa được kiểm tra.
4. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa:
a) Công chức hải quan kiểm tra trực tiếp;
b) Kiểm tra bằng các phương tiện kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác;
c) Kiểm tra thông qua kết quả phân tích, giám định hàng hóa.
Trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa nếu cần thiết phải thay đổi hình thức kiểm tra hàng hóa thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa quyết định. Kết quả kiểm tra thực tế bằng máy soi, thiết bị soi chiếu kết hợp với cân điện tử và các thiết bị kỹ thuật khác là cơ sở để cơ quan hải quan ra quyết định việc thông quan hàng hóa.
–  Ngoài ra, theo căn cứ theo khoản 2 điều 25 của Luật Hải quan 2014 ngày 23/6/2014 quy định: “Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.”;
Do đó, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với chi cục Hải quan đăng ký để thực hiện thủ tục Hải quan.

5/5 - (3 bình chọn)